Regulamin konkursu na multimedialną interpretację praw i obowiązków
dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
„Law in action, czyli prawo na co dzień”

 

§ 1.
Warunki ogólne

1. Regulamin konkursu na multimedialną interpretację praw i obowiązków dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Law in Action – czyli prawo na co dzień” zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
3. Każdy Wnioskodawca wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Organizator – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie;
b) Komisja konkursowa – komisja opiniująca wnioski konkursowe, dokonująca wyboru laureatów;
c) Osoba fizyczna – uczeń szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego lub szkoły ponadgimnazjalnej;
d) Uczestnik – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą Opiekuna prawnego, w wieku od 13 do 19 lat;
e) Grupa Uczestników – Osoby fizyczne w liczbie maksymalnie trzech, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą Opiekunów prawnych;
f) Opiekun prawny – osoba sprawująca pieczę nad małoletnim w rozumieniu art. 98 KRiO;
g) Dzieło – film krótkometrażowy nakręcony dowolną techniką przedstawiający jedno lub wiele praw i obowiązków zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 4.

§ 2.
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:
1. Kształtowanie świadomości prawnej uczniów;
2. Zachęcanie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w zakresie obowiązującego prawa;
3. Wzbudzenie zainteresowania uczniów zagadnieniami prawnymi;
4. Rozwijanie kreatywnego myślenia wśród uczniów;
5. Zainspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania przypadków prawnych.

§ 3.
Wymogi formalne przystąpienia do Konkursu

1. W Konkursie może uczestniczyć Uczestnik lub Grupa Uczestników.
2. Aby spełnić warunki formalne przystąpienia do Konkursu Uczestnik lub Grupa Uczestników musi w terminie określonym w § 3 ust. 9 zarejestrować się do Konkursu za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://lawinaction.oirpwarszawa.pl poprzez podanie wszystkich wymaganych danych (w przypadku Grupy Uczestników także nazwy grupy) oraz złożyć Dzieło w terminie wskazanym w § 5 ust. 1.
3. W przypadku, w którym do Konkursu przystępuje Grupa Uczestników zarejestrować musi się jeden z Uczestników i w części formularza „Uwagi dodatkowe” podać wymagane dane dla wszystkich pozostałych Uczestników.
4. Po zarejestrowaniu się w sposób wskazany w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu Uczestnik lub każda osoba z Grupy Uczestników zobowiązana jest przesłać w terminie 7 dni od daty dokonania rejestracji skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres e-mail: lawinaction@oirpwarszawa.pl
5. W przypadku, w którym którykolwiek z Uczestników jest Osobą fizyczną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych w terminie 7 dni od daty dokonania rejestracji zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika wyrazić powinien jego Opiekun prawny zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skan zgody należy przesłać na adres e-mail: lawinaction@oirpwarszawa.pl
6. W przypadku, w którym w Dziele wystąpi osoba inna niż Uczestnik lub członkowie Grupy Uczestników na Uczestniku lub Opiekunie prawnych Uczestnika lub każdego z członków Grupy Uczestników spoczywa obowiązek uzyskania zgody tej osoby na wykorzystanie wizerunku i dostarczeniu tej zgody w postaci oświadczenia zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej.
7. Niedopełnienie wymogów wskazanych w § 3 ust. 1-6 Regulaminu dyskwalifikuje Uczestnika lub Grupę Uczestników z udziału w Konkursie.
8. W Konkursie może brać udział wyłącznie Uczestnik lub Grupa Uczestników, którzy samodzielnie stworzyli Dzieło.
9. Zgłoszenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r.
10. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami od momentu złożenia rejestracji uczestnictwa w Konkursie będzie się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty wskazany przez Uczestnika.

§ 4.
Wymogi Dzieła

1. Dzieło:
a) musi stanowić w pełni oryginalną twórczość Uczestnika/Grupy Uczestników i nie może być obciążone prawami osób trzecich,
b) nie może w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych materiałów,
c) nie może stanowić materiałów, które w całości było publikowane w którymkolwiek z mediów,
d) powinno spełniać następujące wymagania techniczne: rozdzielczość minimalna 720p (1280 x 720),
e) może zostać przygotowane przy użyciu dowolnego sprzętu rejestrującego (np. kamery, smartfonu, tabletu itp.),
f) nie może trwać dłużej niż 2 (dwie) minuty.
2. Przedstawione w Dziele prawa lub obowiązki powinny odnosić się do jednego z poniższych obszarów:
a) Jestem obywatelem – co mi wolno? Jakie są moje obowiązki?
b) Jestem dzieckiem moich rodziców, uczniem mojej szkoły – jak powinni mnie traktować dorośli?
c) Jestem konsumentem – jakie mam prawa jako konsument?
d) Jestem spadkobiercą – co mam zrobić, gdy odziedziczę spadek?
e) Jestem na Facebooku/Instagramie – jak mam się zachować, żeby być bezpiecznym w sieci?
f) Jestem pracownikiem – czy małoletni może pracować?
3. Uczestnik lub jego Opiekun prawny jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne Dzieła, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).
4. Uczestnik lub jego Opiekun prawny zobowiązuje się przejąć na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Organizatora, we wskazanym powyżej zakresie, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich.

§ 5.
Termin i tryb składania Dzieł

1. Dzieło należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r.
2. Dzieło odpowiadające kryteriom opisanym w § 4 należy przesłać za pośrednictwem platformy WeTransfer poprzez załadowanie Dzieła i przesłanie linku na adres e-mail: lawinaction@oirpwarszawa.pl
3. Po odebraniu linku Organizator potwierdzi odbiór Dzieła niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni. W przypadku, w którym Organizator miałby problemy techniczne z odbiorem Dzieła powiadomi on o tym fakcie Uczestnika lub Grupę Uczestników i wskaże sposób rozwiązania problemu.

§ 6.
Komisja konkursowa

1. Członków Komisji konkursowej powołuje Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – Organizatora.
2. Skład Komisji konkursowej zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora https://lawinaction.oirpwarszawa.pl

§ 7.
Zasady oceny Dzieła

1. W terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. spośród nadesłanych Dzieł wybrane zostanie dziesięć Dzieł finałowych, które zostaną wyświetlone podczas uroczystego finału zorganizowanego przez Organizatora do dnia 11 maja 2018 r., przy czym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty finału, o czym poinformuje Uczestników lub Grupy Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora https://lawinaction.oirpwarszawa.pl
2. Podczas uroczystego finału wybrane zostaną trzy najlepsze Dzieła, które otrzymają pierwsze, drugie trzecie miejsce. Wyboru dokona komisja konkursowa składająca się z trzech osób, w tym Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień i dodatkowych nagród dla Dzieł wyróżniających się.
3. Kryterium wyboru Dzieła na każdym etapie Konkursu stanowić będą w szczególności:
a) wartość merytoryczna Dzieła;
b) wartość artystyczna Dzieła;
c) wartość techniczna Dzieła.
4. Decyzja o wynikach Konkursu ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 8.
Nagrody

1. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego finału, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.
2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
a) Nagroda główna za zajęcie I miejsca – Dron PARROT Disco FPV;
b) Nagroda za zajęcie II miejsca – Kamera GOPRO HERO6 Black;
c) Nagroda za zajęcie III miejsca – Głośnik JBL Boombox Czarny.
3. Ponadto w finale Konkursu Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia dla Uczestników lub Grupy Uczestników, których Dzieła wyróżniają się na tle pozostałych biorących udział w finale.
4. Wartość nagród przyznanych w Konkursie nie przekroczy kwoty 9.000,00 zł.
5. Nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej przyznawane będą w ilości jednej sztuki na dane miejsce niezależnie od tego, czy zajmie je Uczestnik czy też Grupa Uczestników.

§ 9.
Dane osobowe

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: (i) imienia i nazwiska, (ii) nazwy reprezentowanej placówki dydaktycznej, (iii) adresu pocztowego, (iv) konta poczty elektronicznej, (v) numeru telefonu kontaktowego.
2. Organizator, na podstawie odrębnej zgody, stanowiącej Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu, może przetwarzać wizerunek osób występujących w Dziele.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa w ust. 1 i 2 będą przetwarzane przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. W przypadku stwierdzenia, że w zgłoszeniu do udziału w Konkursie podano nieprawdziwe informacje lub złożono nieprawdziwe oświadczenia następuje odrzucenie kandydatury z przyczyn formalnych lub anulowanie podjętej decyzji o przyznaniu nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

§ 11

Załączniki do Regulaminu

Załączniki do Regulaminu:

  1. Wzór zgody Uczestnika w przypadku osoby pełnoletniej na publikację wizerunku – załącznik nr 1
  2. Wzór zgody Opiekuna prawnego w przypadku osób małoletnich na publikację wizerunku – załącznik nr 2.