Regulamin konkursu na multimedialną interpretację praw i obowiązków
dla uczniów
szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
„Law in action – czyli prawo na co dzień”


§1.
Warunki ogólne

1. Regulamin konkursu na multimedialną interpretację praw i obowiązków dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Law in Action – czyli prawo na co dzień” (dalej „Konkurs”), zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
3. Każdy Uczestnik wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Organizator – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żytniej 15 lok. 16, 01-014 Warszawa ;
b) Komisja konkursowa – komisja opiniująca wnioski konkursowe, dokonująca wyboru laureatów;
c) Osoba fizyczna – uczeń szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego lub szkoły ponadgimnazjalnej;
d) Uczestnik – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą Opiekuna prawnego, w wieku od 13 do 19 lat;
e) Grupa Uczestników – Osoby fizyczne w liczbie maksymalnie trzech, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą Opiekunów prawnych;
f) Opiekun prawny – osoba sprawująca pieczę nad małoletnim w rozumieniu art. 98 KRiO;
g) Dzieło – film krótkometrażowy nakręcony dowolną techniką przedstawiający jedno lub wiele praw i obowiązków zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 4;
h) Plagiat – przypisanie sobie lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa dobra niematerialnego stworzonego lub odkrytego przez inną osobę.

§ 2.
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:
1. Kształtowanie świadomości prawnej uczniów;
2. Zachęcanie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w zakresie obowiązującego prawa;
3. Wzbudzenie zainteresowania uczniów zagadnieniami prawnymi;
4. Rozwijanie kreatywnego myślenia wśród uczniów;
5. Zainspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania przypadków prawnych.

§ 3.
Wymogi formalne przystąpienia do Konkursu

1. W Konkursie może uczestniczyć Uczestnik lub Grupa Uczestników.
2. Aby spełnić warunki formalne przystąpienia do Konkursu Uczestnik lub Grupa Uczestników musi w terminie określonym w § 3 ust. 11 zgłosić się do Konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://lawinaction.oirpwarszawa.pl poprzez podanie wszystkich wymaganych danych (w przypadku Grupy Uczestników także nazwy grupy) oraz złożyć Dzieło w terminie wskazanym w § 5 ust. 1.
3. W przypadku, w którym do Konkursu przystępuje Grupa Uczestników formularz zgłoszeniowy złożyć musi jeden z Uczestników i w części formularza „Uwagi dodatkowe” podać imiona i nazwiska wszystkich pozostałych członków Grupy Uczestników.
4. Po zgłoszeniu się w sposób wskazany w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu każda osoba z Grupy Uczestników zobowiązana jest przesłać (samodzielnie bądź za pośrednictwem innego Uczestnika) w terminie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres e-mail: lawinaction@oirpwarszawa.pl
5. W przypadku, w którym którykolwiek z Uczestników jest Osobą fizyczną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych w terminie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika wyrazić powinien jego Opiekun prawny zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skan zgody należy przesłać na adres e-mail: lawinaction@oirpwarszawa.pl
6. W przypadku, w którym w Dziele wystąpi osoba inna niż Uczestnik lub członkowie Grupy Uczestników na Uczestniku lub Opiekunie prawnym Uczestnika lub każdego z członków Grupy Uczestników spoczywa obowiązek uzyskania zgody tej osoby na wykorzystanie wizerunku i dostarczeniu tej zgody w postaci oświadczenia zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej.
7. Niedopełnienie wymogów wskazanych w § 3 ust. 1-6 Regulaminu dyskwalifikuje Uczestnika lub Grupę Uczestników z udziału w Konkursie.
8. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: (i) imienia i nazwiska, (ii) nazwy reprezentowanej placówki dydaktycznej, (iii) adresu korespondencyjnego, (iv) adresu poczty elektronicznej, (v) numeru telefonu kontaktowego. Niepodanie danych osobowych, podanie danych nieprawdziwych skutkowało będzie brakiem możliwości uczestnictwa (dalszego uczestnictwa) w Konkursie Uczestnika/Grupy Uczestników.
9. Organizator, na podstawie odrębnej zgody, stanowiącej Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu, może przetwarzać wizerunek osób występujących w Dziele. Nieudzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku bądź późniejsze wycofanie zgody skutkowało będzie brakiem możliwości uczestnictwa (dalszego uczestnictwa) w Konkursie Uczestnika/Grupy Uczestników.
10. W Konkursie może brać udział wyłącznie Uczestnik lub Grupa Uczestników, którzy samodzielnie stworzyli Dzieło.
11. Zgłoszenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2019 r.
12. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami lub Grupą Uczestników od momentu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie będzie się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres poczty wskazany przez Uczestnika lub Grupę Uczestników (w przypadku Grupy Uczestników jest to adres Uczestnika zgłaszającego Grupę Uczestników) w formularzu zgłoszeniowym.

§ 4.
Wymogi Dzieła

1. Dzieło:
a) musi stanowić w pełni oryginalną twórczość Uczestnika/Grupy Uczestników i nie może być obciążone prawami osób trzecich,
b) nie może w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych materiałów,
c) nie może stanowić materiałów, które w całości było publikowane w którymkolwiek z mediów,
d) powinno spełniać następujące wymagania techniczne: rozdzielczość minimalna 720p (1280 x 720),
e) może zostać przygotowane przy użyciu dowolnego sprzętu rejestrującego (np. kamery, smartfonu, tabletu itp.),
f) nie może trwać dłużej niż 2 (dwie) minuty.
2. Przedstawione w Dziele prawa lub obowiązki powinny odnosić się do jednego z poniższych obszarów:
a) Jestem obywatelem – co mi wolno? Jakie są moje obowiązki?
b) Jestem dzieckiem moich rodziców, uczniem mojej szkoły – jak powinni mnie traktować dorośli?
c) Jestem konsumentem – jakie mam prawa jako konsument?
d) Jestem spadkobiercą – co mam zrobić, gdy odziedziczę spadek?
e) Jestem na Facebooku/Instagramie – jak mam się zachować, żeby być bezpiecznym w sieci?
f) Jestem pracownikiem – czy małoletni może pracować?
3. Uczestnik lub jego Opiekun prawny jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne Dzieła, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
4. Uczestnik lub jego Opiekun prawny zobowiązuje się przejąć na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Organizatora, we wskazanym powyżej zakresie, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich.

§ 5.
Termin i tryb składania Dzieł

1. Dzieło należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2019 r.
2. Dzieło odpowiadające kryteriom opisanym w § 4 należy przesłać za pośrednictwem platformy WeTransfer poprzez załadowanie Dzieła i przesłanie linku na adres e-mail: lawinaction@oirpwarszawa.pl.
3. Uczestnicy/Grupy uczestników są zobowiązani zapoznać się z polityką prywatności i polityką cokies narzędzia WeTranser. Uczestnik/Grupa Uczestników nieakceptujący postanowień polityki prywatności i polityki cokies powinien odstąpić od przystąpienia i uczestniczenia w Konkursie.
4. Po odebraniu linku Organizator potwierdzi odbiór Dzieła niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni. W przypadku, w którym Organizator miałby problemy techniczne z odbiorem Dzieła powiadomi on o tym fakcie Uczestnika lub Grupę Uczestników i wskaże sposób rozwiązania problemu.

§ 6.
Komisja konkursowa

1. Członków Komisji konkursowej powołuje Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – Organizatora.
2. Skład Komisji konkursowej zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora https://lawinaction.oirpwarszawa.pl

§ 7.
Zasady oceny Dzieła

1. W terminie do dnia 22 marca 2019 r. spośród nadesłanych Dzieł wybrane zostanie dziesięć Dzieł finałowych, które zostaną wyświetlone podczas uroczystego finału zorganizowanego przez Organizatora do dnia 5 kwietnia 2019 r., przy czym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty finału, o czym poinformuje Uczestników lub Grupy Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora https://lawinaction.oirpwarszawa.pl
2. Podczas uroczystego finału wybrane zostaną trzy najlepsze Dzieła, które otrzymają pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Wyboru dokona komisja konkursowa składająca się z trzech osób, w tym Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień i dodatkowych nagród dla Dzieł wyróżniających się.
3. Kryterium wyboru Dzieła na każdym etapie Konkursu stanowić będą w szczególności:
a) wartość merytoryczna Dzieła;
b) wartość artystyczna Dzieła;
c) wartość techniczna Dzieła.
4. Decyzja o wynikach Konkursu ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 8.
Nagrody

1. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego finału, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.
2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
a) Nagroda główna za zajęcie I miejsca – Aparat Olympus E-M10 Mark III Czarny + EZ-M1442 IIR Czarny;
b) Nagroda za zajęcie II miejsca – Głośnik Bluetooth JBL Boombox Czarny;
c) Nagroda za zajęcie III miejsca – Słuchawki Bose Quietcomfort35 Wireless II Silver.
3. Ponadto w finale Konkursu Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia dla Uczestników lub Grupy Uczestników, których Dzieła wyróżniają się na tle pozostałych biorących udział w finale.
4. Wartość nagród przyznanych w Konkursie nie przekroczy kwoty 9.000,00 zł.
5. Nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej przyznawane będą w ilości jednej sztuki na dane miejsce niezależnie od tego, czy zajmie je Uczestnik czy też Grupa Uczestników.

§ 9.
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, Członków Grup Uczestników ich opiekunów prawnych oraz osób występujących w Dziele jest Organizator.
2. OIRP w Warszawie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@oirpwarszawa.pl lub listownie, na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu;
– art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu;
– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, opracowania relacji z wydarzenia oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
4. Okres przetwarzania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, Organizator zaprzestanie jego dalszego rozpowszechniania.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie i w imieniu Organizatora (podwykonawcy) oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. podmioty, które weryfikują prowadzenie rozliczeń finansowych).
6. W przypadku rozpowszechnienia Dzieła, odbiorcami wizerunków i głosu może być nieograniczony krąg odbiorców, w zakresie wskazanym w treści zezwolenia na utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku i głosu.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia i uczestniczenia w Konkursie.
8. Dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich.
9. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających istotny wpływ na osoby, których dane dotyczą.
10. Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa: do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO.
11. Każdej osobie przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podejmowanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. W celu realizacji swoich praw Uczestnik, Członek Grupy Uczestników ich opiekunowie prawni oraz osoby występujące w Dziele mogą skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu: lawinaction@oirpwarszawa.pl.
14. Uczestnik zobowiązany jest przekazać powyższe informacje innym osobom, których dane osobowe będzie przekazywał Organizatorowi.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. W przypadku stwierdzenia, że w zgłoszeniu do udziału w Konkursie podano nieprawdziwe informacje lub złożono nieprawdziwe oświadczenia następuje odrzucenie kandydatury z przyczyn formalnych lub anulowanie podjętej decyzji o przyznaniu nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny, jak również do przesunięcia któregokolwiek z terminów Konkursu w każdym czasie.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

§ 11.
Załączniki do Regulaminu

Załączniki do Regulaminu:
1. Wzór zgody Uczestnika Członka Grupy Uczestnika/Osoby występującej w przypadku osoby pełnoletniej na publikację wizerunku – załącznik nr 1;
2. Wzór zgody Opiekuna prawnego w przypadku osób małoletnich na publikację wizerunku – załącznik nr 2.