REGULAMIN KONKURSU

NA MULTIMEDIALNĄ INTERPRETACJĘ PRAW I OBOWIĄZKÓW

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

 „LAW IN ACTION – CZYLI PRAWO NA CO DZIEŃ” V EDYCJA 2024

§ 1.

Warunki ogólne

 1. Regulamin konkursu na multimedialną interpretację praw i obowiązków dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Law in Action – czyli prawo na co dzień” (dalej „Konkurs”), zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
 3. Każdy Uczestnik wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Organizator – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żytniej 15 lok. 16, 01-014 Warszawa;
  2. Komisja konkursowa – komisja opiniująca wnioski konkursowe, dokonująca wyboru laureatów;
  3. Osoba fizyczna – uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej;
  4. Uczestnik – osoba fizyczna w wieku od 13 do 19 lat;
  5. Grupa Uczestników -– Osoby fizyczne w liczbie maksymalnie trzech, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą Opiekunów prawnych;
  6. Opiekun prawny – osoba sprawująca pieczę nad małoletnim w rozumieniu art. 98 KRiO;
  7. Dzieło – film krótkometrażowy nakręcony dowolną techniką przedstawiający jedno lub wiele praw i obowiązków zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 4 Regulaminu;
  8. Plagiat – przypisanie sobie lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa dobra niematerialnego stworzonego lub odkrytego przez inną osobę.

§ 2.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. Kształtowanie świadomości prawnej uczniów;
 2. Zachęcanie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 3. Wzbudzenie zainteresowania uczniów zagadnieniami prawnymi;
 4. Rozwijanie kreatywnego myślenia wśród uczniów;
 5. Zainspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania przypadków prawnych.

§ 3.

Wymogi formalne przystąpienia do Konkursu

 1. W Konkursie może uczestniczyć Uczestnik lub Grupa Uczestników.
 2. Aby spełnić warunki formalne przystąpienia do Konkursu Uczestnik lub Grupa Uczestników musi w terminie określonym w § 3 ust. 11 Regulaminu zgłosić się do Konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://lawinaction.oirpwarszawa.pl poprzez podanie wszystkich wymaganych danych (w przypadku Grupy Uczestników także nazwy grupy) i przesłać skany podpisanych oświadczeń na adres e-mail: lawinaction@oirpwarszawa.pl oraz złożyć Dzieło w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 3. W przypadku, w którym do Konkursu przystępuje Grupa Uczestników formularz zgłoszeniowy wypełnia tylko jeden z Uczestników i w części formularza „Uwagi dodatkowe” podaje imiona i nazwiska wszystkich pozostałych członków Grupy Uczestników.
 4. Po zgłoszeniu się w sposób wskazany w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu każda osoba z Grupy Uczestników zobowiązana jest przesłać (samodzielnie bądź za pośrednictwem innego Uczestnika), w terminie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia, skan podpisanego oświadczenia o zezwoleniu na wykorzystanie wizerunku i głosu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres e-mail: lawinaction@oirpwarszawa.pl.
 5. W przypadku, w którym którykolwiek z Uczestników jest Osobą fizyczną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, w terminie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia, oświadczenie o zezwoleniu na wykorzystanie wizerunku i głosu Uczestnika wyrazić powinien jego Opiekun prawny zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skan zgody należy przesłać na adres e-mail: lawinaction@oirpwarszawa.pl.
 6. W przypadku, w którym w Dziele wystąpi osoba inna niż Uczestnik lub członkowie Grupy Uczestników na Uczestniku lub Opiekunie prawnym Uczestnika lub każdego z członków Grupy Uczestników spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia tej osoby na wykorzystanie wizerunku i głosu oraz dostarczeniu tego zezwolenia w postaci oświadczenia zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej.
 7. Niedopełnienie wymogów wskazanych w § 3 ust. 1–6 Regulaminu dyskwalifikuje Uczestnika lub Grupę Uczestników z udziału w Konkursie.
 8. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: (i) imienia i nazwiska, (ii) nazwy reprezentowanej placówki dydaktycznej, (iii) adresu korespondencyjnego, (iv) adresu poczty elektronicznej, (v) numeru telefonu kontaktowego. Niepodanie danych osobowych, podanie danych nieprawdziwych skutkowało będzie brakiem możliwości uczestnictwa (dalszego uczestnictwa) w Konkursie Uczestnika/Grupy Uczestników.
 9. W Konkursie może brać udział wyłącznie Uczestnik lub Grupa Uczestników, którzy samodzielnie stworzyli Dzieło.
 10. Zgłoszenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2024 r.
 11. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami lub Grupą Uczestników od momentu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie będzie się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres poczty wskazany przez Uczestnika lub Grupę Uczestników (w przypadku Grupy Uczestników jest to adres Uczestnika zgłaszającego Grupę Uczestników) w formularzu zgłoszeniowym.

§4.

Wymogi Dzieła

 1. Dzieło:
  1. musi stanowić w pełni oryginalną twórczość Uczestnika/Grupy Uczestników i nie może być obciążone prawami osób trzecich,
  2. nie może w żadnej części stanowić Plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych materiałów,
  3. nie może stanowić materiałów, które w całości lub w części było publikowane w którymkolwiek z mediów,
  4. powinno spełniać następujące wymagania techniczne: rozdzielczość minimalna 720p (1280 x 720),
  5. może zostać przygotowane przy użyciu dowolnego sprzętu rejestrującego (np. kamery, smartfonu, tabletu itp.),
  6. nie może trwać dłużej niż 2 (dwie) minuty.
 2. W Dziele Uczestnicy muszą poruszyć temat pomocy prawnej dla uchodźców wojennych.
 3. Uczestnik lub jego Opiekun prawny jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne i fizyczne Dzieła, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 4. Uczestnik lub jego Opiekun prawny zobowiązuje się przejąć na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Organizatora, we wskazanym powyżej zakresie, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich.

§ 5.

Termin i tryb składania Dzieł

 1. Dzieło należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2024 r.
 2. Dzieło odpowiadające kryteriom opisanym w § 4 Regulaminu należy przesłać za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Organizatora. Link do platformy zostanie przesłany do Uczestnika po dokonaniu przez niego rejestracji.
 3. Uczestnicy/Grupy Uczestników są zobowiązani zapoznać się z polityką prywatności i polityką cookies umieszczoną na stronie Organizatora https://www.oirpwarszawa.pl/privacy-policy/ oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie zamieszczonym na stronie Organizatora https://www.oirpwarszawa.pl/regulaminy/. Uczestnik/Grupa Uczestników nieakceptujący postanowień polityki prywatności i polityki cookies oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie powinien odstąpić od przystąpienia i uczestniczenia w Konkursie.
 4. Organizator potwierdzi odbiór Dzieła niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od chwili umieszczenia dzieła na platformie. W przypadku, w którym Organizator miałby problemy techniczne z odbiorem Dzieła powiadomi o tym fakcie Uczestnika lub Grupę Uczestników i wskaże sposób rozwiązania problemu.

§ 6.

Komisja konkursowa

 1. Członków Komisji konkursowej powołuje Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – Organizatora.
 2. Skład Komisji konkursowej zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora https://lawinaction.oirpwarszawa.pl

§ 7.

Zasady oceny Dzieła

 1. W terminie do dnia 13 października 2024 r. spośród nadesłanych Dzieł wybrane zostanie maksymalnie dziesięć Dzieł finałowych, które zostaną wyświetlone podczas uroczystego finału zorganizowanego przez Organizatora do 15 listopada 2024 r.
 2. Podczas uroczystego finału wybrane zostaną trzy najlepsze Dzieła, które otrzymają pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wyboru dokona komisja konkursowa składająca się z trzech osób, w tym Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień i dodatkowych nagród dla Dzieł wyróżniających się.
 3. Kryterium wyboru Dzieła na każdym etapie Konkursu stanowić będą w szczególności:
  1. wartość merytoryczna Dzieła;
  2. wartość artystyczna Dzieła;
  3. wartość techniczna Dzieła.
 4. Decyzja o wynikach Konkursu ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Dane uczestników w zakresie imion i nazwisk zostaną podane przez Organizatora do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora.
 6. Jeżeli sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemią spowoduje ryzyko zarażeniem lub brak możliwości odbycia uroczystego finału, Organizator zastrzega sobie możliwość jego przeprowadzenia za pomocą środków komunikacji na odległość (on-line ).

§ 8.

Nagrody

 1. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego finału, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.
 2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody główne:
  1. Nagroda główna za zajęcie I miejsca – 2000 zł;
  2. Nagroda za zajęcie II miejsca – 1500 zł;
  3. Nagroda za zajęcie III miejsca – 1000 zł.
 3. Ponadto w finale Konkursu Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia dla Uczestników lub Grupy Uczestników, których Dzieła wyróżniają się na tle pozostałych biorących udział w finale.
 4. Nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej przyznawane będą w ilości jednej sztuki na dane miejsce niezależnie od tego, czy zajmie je Uczestnik czy też Grupa Uczestników.
 5. Łączna wartość nagród przyznanych w Konkursie nie przekroczy kwoty 12.000,00 zł.

§ 9.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, Członków Grup Uczestników ich Opiekunów prawnych oraz osób występujących w Dziele jest Organizator.
 2. Z Administratorem można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@oirpwarszawa.pl lub listownie, na adres siedziby Administratora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:
  Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu i wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w następujących celach:
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
  – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora i umożliwienia Uczestnikom wzięcia w nim udziału, opracowania relacji oraz informowania o wydarzeniu ( w tym z wykorzystaniem wizerunku i głosu), opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentacji a także prowadzenia bieżącej komunikacji, bezpieczeństwa informacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w związku ze szczególną sytuacją osoby zgłaszającej sprzeciw o ile jej prawa i wolności przeważają nad interesami administratora.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie i w imieniu Organizatora (podwykonawcy) oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. podmioty, które weryfikują prowadzenie rozliczeń finansowych). Odbiorcą danych w sytuacji przeprowadzenia finału za pomocą środków komunikacji na odległość (on-line) będzie podmiot dostarczający narzędzi do komunikacji. W przypadku rozpowszechnienia Dzieła, odbiorcami wizerunków i głosu może być nieograniczony krąg odbiorców, w zakresie wskazanym w treści zezwolenia na utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku i głosu. Dane laureatów Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia i uczestniczenia w Konkursie.
 4. Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne (np. na żądanie osoby, której dane dotyczą) Administrator stosuje dodatkowe środki ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO (np. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską ) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających istotny wpływ na osoby, których dane dotyczą.
 6. Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa: do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Uczestnik zobowiązany jest przekazać powyższe informacje innym osobom, których dane osobowe będzie przekazywał Organizatorowi.

§ 10.

Prawa autorskie

 1. Przekazanie Dzieła w ramach pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części w celu promocji działań edukacyjnych OIRP w Warszawie na poniższych polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Z chwilą odbioru Dzieła, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Uczestnik/Grupa Uczestników przenosi na Organizatora, a Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do Działa w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. W powyższym zakresie nie jest wymagane żadne dodatkowe oświadczenie.
 2. Organizator oraz Uczestnik/Grupa Uczestników zgodnie postanawiają, iż producentem Dzieła będzie Organizator, na rzecz którego przysługują prawa i domniemania, o których mowa w odpowiednich przepisach.
 3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Organizatora przechodzi prawa własności nośnika, na którym utrwalono Dzieło.
 4. Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej.
 5. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich wobec Organizatora, powstałych w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, wynikłych z tego, że Uczestnik/Grupa Uczestników nie był uprawniony do przeniesienia praw do Dzieła lub naruszył przy realizacji Działa jakiekolwiek prawa osób trzecich, Uczestnik/Grupa Uczestników poniesie wszelkie koszty związane z roszczeniami tych osób oraz na własny koszt zapewni Organizatorowi prawo do korzystania z Dzieła.
 6. Uczestnikowi/Grupie Uczestników nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Organizatora z Dzieła na wskazanych powyżej polach eksploatacji, a w przypadku ujawnienia się nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Organizatora, Uczestnik/Grupa Uczestników zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Działa bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na nowym polu eksploatacji.

 § 11.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. W przypadku stwierdzenia, że w zgłoszeniu do udziału w Konkursie podano nieprawdziwe informacje lub złożono nieprawdziwe oświadczenia następuje odrzucenie kandydatury z przyczyn formalnych lub anulowanie podjętej decyzji o przyznaniu nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny, jak również do przesunięcia któregokolwiek z terminów Konkursu w każdym czasie.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz.2094 z późn. zm.).

§ 12.

Załączniki do Regulaminu

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wzór zezwolenia Uczestnika Członka Grupy Uczestnika/Osoby występującej w przypadku osoby pełnoletniej na rozpowszechnienie wizerunku – załącznik nr 1 do Regulaminu;
 2. Wzór zezwolenia Opiekuna prawnego w przypadku osób małoletnich na rozpowszechnienie wizerunku – załącznik nr 2 do Regulaminu.